Tác giả :

I. Mục đích:
Quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường quy định về các bước thực hiện, phân công trách nhiệm và thời gian hoàn thành. Quy trình này giúp các đơn vị và các giảng viên chủ động trong việc hoạch định triển khai, phòng ngừa và xử lý đúng các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện đề tài.
II. Cơ sở pháp lý
1. Nghị định số 81/2002/NĐ-CP, ngày 17/10/2002 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ”.
2. Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN, ngày 04/10/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và công nghệ về việc hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
3. Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/05/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
4. Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 28/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.
5. Quyết định số 86/QĐ-ĐHSPKT-QLKH, ngày 30/12/2010 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học.
6. Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT, ngày 30/05/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.
III. Quy trình chi tiết:
1. Lưu trình:

2.  Mô tả chi tiết:

Bước

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian dự kiến

1.

Cung cấp thông tin và hướng dẫn

   Căn cứ vào định hướng về nghiên cứu khoa học công nghệ của các Bộ, các Sở ban ngành, căn cứ vào đề xuất của các nhóm nghiên cứu chiến lược, kế hoạch KHCN hàng năm của Nhà trường. Phòng KH&CN tổng hợp thông tin thông báo đến các đơn vị.

   Các đơn vị phổ biến đến giảng viên, hướng dẫn đăng ký đề tài. Nhà trường ưu tiên xét duyệt các đề tài theo định hướng trên.

 

Trưởng/ Phó Phòng KH&CN

Trưởng/ Phó đơn vị phụ trách NCKH

Tháng 9

2.

Đăng ký đề tài

  Phòng KH&CN ra thông báo về thời gian đăng ký và thực hiện đề tài.

   Các đơn vị triển khai cho giảng viên đăng ký phiếu đề xuất (BM 01TĐ hoặc BM 01T) và lập danh mục đề tài đăng ký (file excel), gửi về Phòng KHCN danh mục, phiếu đề xuất.

Trưởng/ Phó Phòng KH&CN

Trưởng/ Phó đơn vị phụ trách NCKH

Chủ nhiệm đề tài

Tháng 10

3.

Kiểm tra, đánh giá

   Phòng KH&CN kiểm tra phiếu đề xuất của chủ nhiệm đề tài, danh mục của đơn vị, rà soát và cân đối tổng mức kinh phí đăng ký của đề tài các cấp phù hợp với kinh phí của Nhà trường và ngân sách Nhà nước giao, trình Hiệu trưởng phương án xét duyệt đề tài.

   Phòng KH&CN thông báo phương án xét duyệt, mức kinh phí chung cho từng loại đề tài, chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh thuyết minh (BM 02TĐ hoặc BM 02T), đơn vị nộp về Phòng KH&CN danh mục và thuyết minh đề tài.

 

Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng phụ trách NCKH

Trưởng/ Phó Phòng KH&CN

Trưởng/ Phó đơn vị phụ trách NCKH

Chủ nhiệm đề tài

Tháng 11

4.

Xét duyệt đề tài

- Xét duyệt đề tài cấp Trường trọng điểm:

+  Đề tài đã được thông qua tại các đơn vị sẽ được Hội đồng cấp Trường xét duyệt theo mẫu BM 03TĐ, BM 04TĐ,  Hội đồng sẽ tư vấn cho Hiệu trưởng phê duyệt và cấp kinh phí.

Phòng KH&CN ra thông báo kết quả đã được phê duyệt, chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh lại thuyết minh theo ý kiến của Hội đồng xét duyệt nộp về đơn vị để đơn vị tổng hợp nộp về Phòng KH&CN.

- Xét duyệt đề tài cấp Trường:

+  Căn cứ vào kế hoạch KHCN, kinh phí của Nhà trường, số lượng đề tài đăng ký và chất lượng thực hiện đề tài những năm trước của đơn vị, Nhà trường sẽ phân bổ kinh phí cho đơn vị, đơn vị xét duyệt và phân bổ kinh phí này cho các đề tài theo mẫu BM 03T, BM 04T. Các đơn vị gửi kết quả gồm danh mục và thuyết minh đã chỉnh sửa về Phòng KH&CN.

Phòng KH&CN ra thông báo danh mục đề tài được ký hợp đồng.

 

Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng phụ trách NCKH

Hội đồng xét duyệt theo quyết định của Hiệu trưởng

Trưởng/ Phó Phòng KH&CN

Trưởng/ Phó đơn vị phụ trách NCKH

Chủ nhiệm đề tài

 

Trưởng/ Phó phòng KH&CN

Trưởng/ Phó đơn vị phụ trách NCKH

Hội đồng xét duyệt của đơn vị

Chủ nhiệm đề tài

 

 

Tháng 12

5.

Ký hợp đồng

-  Đề tài cấp Trường trọng điểm

-  Đề tài cấp Trường

   Căn cứ vào danh mục đề tài đã được phê duyệt, Phòng KHCN lập hợp đồng gửi về các đơn vị.

   Chủ nhiệm đề tài thực hiện việc ký hợp đồng tại đơn vị, đơn vị tập hợp và gửi hợp đồng đã ký về Phòng KH&CN.

   Trong thời gian ký hợp đồng theo thông báo của Phòng KH&CN, nếu quá thời gian quy định chủ nhiệm đề tài không ký hợp đồng hoặc các đơn vị không nộp hợp đồng đã ký thì đề tài sẽ bị hủy.

 

Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng phụ trách NCKH

Trưởng/ Phó Phòng KH&CN

Trưởng/ Phó đơn vị phụ trách NCKH

Chủ nhiệm đề tài

Tháng 02

6.

Thực hiện đề tài và theo dõi tiến độ

   Chủ nhiệm đề tài triển khai thực hiện.

   Chủ nhiệm đề tài nhận kinh phí tại Phòng KHTC theo tiến độ ghi trên hợp đồng

   Chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ theo mẫu BM 06TĐ hoặc BM 06T về Phòng KH&CN. Căn cứ tình hình thực tế, Nhà trường sẽ thành lập đoàn kiểm tra tình hình thực hiện của một số đề tài theo mẫu BM 07TĐ hoặc BM 07T.

  Phòng KHCN báo cáo với Hiệu trưởng

- Xử lý các tình huống phát sinh:

   Trong 1/3 thời gian thực hiện đề tài, chủ nhiệm bổ sung thuyết minh theo mẫu BM 05TĐ hoặc BM 05T.

   Nếu chủ nhiệm nhận thấy đề tài không thể hoàn thành đúng tiến độ hoặc không thể hoàn thành đề tài thì làm đơn xin gia hạn hoặc xin hủy. Đối với các đề tài hủy sẽ chịu hình thức kỷ luật theo quyết định 86/ QĐ-ĐHSPKT-QLKH ngày 30/12/2010 của ĐH SPKT Tp HCM.

Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng phụ trách NCKH

Trưởng/ Phó Phòng KH&CN

Trưởng Phòng KHTC

Trưởng/ Phó đơn vị phụ trách NCKH

Chủ nhiệm đề tài

Tháng 09

7.

Nghiệm thu và thanh quyết toán

   Chủ nhiệm đề tài nộp báo cáo tại đơn vị, các đơn vị đề xuất danh sách đề tài và danh sách hội đồng nghiệm thu theo mẫu BM 10TĐ hoặc BM 9T (đối với những đề tài đã hoàn thành) về Phòng KH&CN trước ngày 30/11.

  Phòng KH&CN đề xuất và trình Hiệu trưởng ký quyết định nghiệm thu, bố trí thời gian để tiến hành nghiệm thu tập trung cho các đề tài đã đăng ký nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu tổ chức họp theo mẫu BM 11TĐ, BM 12TĐ, BM 13TĐ  hoặc BM 10T, BM 11T, BM 12T.

   Đối với đề tài được nghiệm thu nhưng không đạt, kinh phí được cấp và số tiết nghiên cứu khoa học sẽ được Hội đồng nghiệm thu tư vấn và trình Hiệu trưởng xem xét.

   Đối với đề tài có thiết bị phải bàn giao lại cho đơn vị (BM 14TĐ hoặc MB 13T).

   Các chủ nhiệm đề tài tiến hành quyết toán kinh phí thực hiện theo mẫu BM 15TĐ hoặc BM 14T.

Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng phụ trách NCKH

Trưởng/ Phó Phòng KH&CN

Trưởng/ Phó Phòng KHTC

Trưởng/ Phó đơn vị phụ trách NCKH

Hội đồng nghiệm thu

Chủ nhiệm đề tài

 

 

 

 

Tháng 12

8.

Triển khai ứng dụng

   Triển khai ứng dụng các đề tài NCKH vào thực tế.

   Các đơn vị tổng hợp báo cáo về việc triển khai kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng phụ trách NCKH, Trưởng/ Phó Phòng Phòng KH&CN, GĐ TT CGCN, Trưởng các đơn vị, chủ nhiệm đề tài

Tháng 02

IV. Biểu mẫu:  vui lòng xem tại mục BIỂU MẪU DÀNH CHO GIẢNG VIÊN


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.28) 37 221 223 - Số nội bộ: 8230
E-mail: vp.congdoan@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 40,705

Tổng truy cập:519,617